Privaatsusteade

Pühendumus isikuandmete puutumatusele

Käesolev veebileht http://sixthstreet.ee/ („veebileht“) on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtte Sixth Street Partners LLC, aadress 2100 McKinney Ave, Dallas, Texas, Ameerika Ühendriigid („Sixth Street“, „me”, „meid“, „meie“), veebileht. Sixth Street on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid, kui te seda veebilehte kasutate. Käesolev privaatsusteade („teade“) kirjeldab, kuidas Sixth Street töötleb ja kasutab isikuandmeid, mida me saame teilt seoses selle veebilehega ning kuidas te saate meiega ühendust võtta, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt või meie isikuandmete töötlemisega seotud tavade kohta. Kui ei ole teisiti sätestatud, siis on Sixth Street veebilehe kaudu kogutud isikuandmete vastutav töötleja ja tema poole saab pöörduda aadressil TSSP-GDPR_Inquiries@tpg.com.

Veebilehe eesmärk

Käesoleva veebilehe eesmärk on pakkuda teavet Sixth Streeti, meie tegevuste ja äritegevuse kohta. Konkreetsemalt on veebilehe eesmärk pakkuda teavet Sixth Streeti tegevuste kohta Eestis. Kui teil on küsimusi seoses meie tegevustega Eestis või mujal, siis võite meie poole pöörduda allpool toodud kontaktandmetel.

Isikuandmed, mida me kogume

See veebileht ei kogu ise mingeid isikuandmeid, v.a kui käesolevas teates on kirjeldatud teisiti. See tähendab, et kui te seda veebilehte kasutate, ei saa Sixth Street reeglina teie kohta mingeid isikuandmeid.
Siiski on teil õigus pöörduda meie poole näiteks e-posti teel, millisel juhul me kogume teie e-posti aadressi ja muid isikuandmeid, mis sisalduvad teie kirjas, mida te olete otsustanud meile esitada (näiteks teie nimi). Palun ärge edastage mingeid isikuandmeid, mida te ei soovi Sixth Streetile anda. Kui otsustate edastada meile isikuandmeid, siis me kasutame saadud isikuandmeid eesmärkidel, mille jaoks te meile isikuandmed olete esitanud. Näiteks, kui te annate meile oma kontaktandmed meile päringu tegemiseks, siis me kasutame neid kontaktandmeid, et seda päringut töödelda ja sellele vastata ning mis tahes muudeks seotud tegevusteks, mis võivad teie päringust tuleneda ja mitte muul otstarbel.

Kuidas me jagame teavet, mida kogume

Me võime jagada teie isikuandmeid finantsasutustega, kellega me koostööd teeme või kes on meie äripartnerid, käesolevas teates toodud eesmärkidel.

Me võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid meie nimel, nagu analüütika ja muude teenuste pakkujad. Vastavalt kehtivale seadusele oleme me sõlminud õiguslikult siduvad lepingud, mis nõuavad neilt isikuandmete kasutamist ja avaldamist ainult juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks meie nimel või, kui see on seadusega lubatud, siis kehtivatest õigusnõuetest kinnipidamiseks.

Lisaks võime me avaldada teie kohta isikuandmeid (a) kui me oleme kehtiva õiguse alusel või juriidilises menetluses kohustatud või lubatud seda tegema, näiteks kohtumääruse alusel või korrakaitseorgani nõudmisel, (b) kui me usume, et avaldamine on vajalik või asjakohane füüsilise kahju või finantskahju ennetamiseks, (c) seoses kahtlustatud või tegeliku pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse üle peetava juurdlusega ja (d) seoses (i) mis tahes meie investeeringute tegemise, haldamise või võõrandamisega, (ii) äritegevuse järjepidevusega, või (iii) õigusjärglastele või üksustele, kes omandavad kogu meie ettevõtte või osa sellest seoses ettevõtte müügi, ühinemise, ümberkujundamise, lõpetamise või sarnase sündmusega.

Töötlemise eesmärk ja õiguslikud alused

Eelkõige töötleme me teie isikuandmeid eespool kirjeldatud eesmärgil, mis on vajalik meie õigustatud huvidel, sh, et:

 • käigus hoida, hallata ja täiustada veebilehte ja meie äritegevust;
 • võtta teiega ühendust, et vastata teie taotlustele või päringutele;
 • täita seadusest tulenevaid kohustusi;
 • tagada veebilehe ja meie süsteemide ja võrkude turvalisus;
 • ennetada pettusi, füüsilist kahju, finantskahju, ebaseaduslikku tegevust või kuritegevust või lubamata juurdepääsu isikuandmetele, veebilehele või meie andmesüsteemidele või nende lubamata kasutamist ja neid uurida või neist teatada.

Kui me töötleme teie isikuandmeid, mille te meile olete esitanud seoses töölevõtmise avaldusega, töödeldakse selliseid isikuandmeid nii, nagu see on vajalik meie õigustatud huvide korral kui me kaalume teie töötamist meie juures ja kus kohane, lepingu täitmiseks või sammude astumiseks teie soovil enne lepingu sõlmimist.

Rahvusvaheline edastamine

Me järgime kehtivaid õigusnõudeid, pakkudes piisavat kaitset isikuandmete edastamiseks saajatele riikides, mis asuvad riikides väljaspool EMP-d, Ühendkuningriiki ja Šveitsi. Kõikidel sellistel juhtudel me edastame teie isikuandmeid ainult, kui:

 • riigi suhtes, kuhu isikuandmeid edastatakse, on Euroopa Komisjon või (vastavalt vajadusele) Ühendkuningriigi teabevoliniku büroo (UK Information Commissioner’s Office) teinud kaitse piisavuse otsuse; või
 • me oleme kehtestanud muud nõuetekohaseid kaitsemeetmeid seoses edastamisega, näiteks EL-i tüüplepingud.

Te võite nõuda koopia kaitsemeetmetest, mille me oleme kehtestanud seoses isikuandmete edastamisega, võttes meiega ühendust vastavalt allpool toodud jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta isikuandmete töötlemise küsimustes“ kirjeldatule.

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Meil puudub kontroll selliste lehtede isikuandmete puutumatuse põhimõtete või tavade üle ja me ei vastuta nende eest. Kui lingite mõnele teisele veebilehele, võidakse teil paluda esitada registreerimisandmeid või muud teavet. Palume tähele panna, et mis tahes teie poolt esitatavad isikuandmed lähevad kolmandale osapoolele ja seetõttu tuleks teil tutvuda selle poole isikuandmete puutumatuse põhimõtete või teatega.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Meie kogutavaid isikuandmeid ei hoita kauem, kui see on vajalik eesmärgil, milleks neid koguti. Kui me oleme saanud teie isikuandmed seoses teie päringuga meile, siis me säilitame selle päringuga seoses saadud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik selle päringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks. Seejärel me kustutame teie isikuandmed. Reeglina kustutatakse päringuga seoses kogutud isikuandmed ühe aasta jooksul hetkest, mil me need saime, v.a kui meil on õiguslik alus nende hoidmiseks kauem. Selline õiguslik alus säilitamiseks võib olla meie õigustatud huvi, näiteks kui me vajame isikuandmeid seoses kohtuvaidluse, juurdluste või menetlustega. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite saada täpsemat teavet teie kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaja kohta.

Alaealisi puudutav teave

Sixth Street ei kogu teadlikult andmeid otse alaealistelt - isikutelt, kes on nooremad kui 13 või muus vanuses alaealistelt, nagu see on kehtiva õiguse alusel määratud - v.a juhul, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või ohutuse või turvalisuse kaalutlustel.

Kui te olete vanem või hooldaja alaealisele, kes on esitanud teavet ilma teie teadmata või nõusolekuta, siis võite te esitata taotluse alaealise andmete eemaldamiseks, kirjutades meile aadressil TSSP-GDPR_Inquiries@tpg.com .

Teie õigused

Kui te asute EMP-s, Ühendkuningriigis või Šveitsis, siis võivad teil vastavalt kehtivatele seadustele olla järgmised õigused isikuandmete suhtes, mida me teie kohta hoiame:

 • Nõuda kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ning kui jah, siis nõuda koopia nendest isikuandmetest;
 • Nõuda, et me parandaksime või uuendaksime teie isikuandmeid, mis on ebatäpsed, mittetäielikud või vananenud;
 • Nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed teatud juhtudel, näiteks siis, kui me oleme kogunud isikuandmeid teie nõusoleku alusel ja te võtate oma nõusoleku tagasi;
 • Nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete kasutamist teatud juhtudel, näiteks ajal, mil me tegeleme teie järgmise taotlusega, mille te olete esitatud, näiteks, nõue, et me uuendaksime teie isikuandmeid;
 • Oma nõusolek tagasi võtta, kui te olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
 • Nõuda teatud juhtudel, et me esitaksime koopia teie isikuandmetest teile või muule organisatsioonile struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus; ja
 • Esitada vastuväide andmete teatud töötlemise suhtes meie poolt, näiteks otseturunduse eesmärgil.

Kui te asute EMP-s, Ühendkuningriigis või Šveitsis ja te soovite kasutada mõnda oma andmekaitse õigustest või kui teie arvates oleme me töödelnud teie isikuandmeid seadusevastaselt, siis võtke meiega palun ühendust allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta isikuandmete puutumatuse küsimustes“ kirjeldatud viisil.

Kui te usute, et teie õigusi on rikutud, võite võtta ühendust oma jurisdiktsioonis pädeva järelevalve asutusega ning esitada neile kaebuse (Eestis Andmekaitse Inspektsioon, aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 6828 712, e-post: info@aki.ee, veebileht: http://www.aki.ee/).

Kuidas meiega ühendust võtta isikuandmete töötlemise küsimustes

Kui soovite meiega ühendust võtta mis tahes põhjustel, mis puudutab meie isikuandmete töötlemist käsitlevaid põhimõtteid või käesolevat teadet, siis pöörduge meie poole kas e-posti aadressil TSSP-GDPR_Inquiries@tpg.com või võtke meiega ühendust telefonil 1-877-543-3198.

Järelepärimisi võib saata ka järgmisele postiaadressile:

Postiaadress:

Sixth Street Partners c/o Privacy Office
888 Seventh Avenue, 34th korrus
New York, NY 10106

Käesoleva isikuandmete töötlemist käsitleva teate ajakohastamine

Me võime isikuandmete töötlemise teate osi muuta või ajakohastada igal ajal, ilma teid sellest teavitamata. Palun kontrollige aeg-ajalt, et olla kursis isikuandmete töötlemist käsitleva teate muudatuste või uuendustega. Käesoleva isikuandmete töötlemist käsitleva teate esimesel leheküljel pealkirja all olev ülevaatamise kuupäev näitab ära viimase ajakohastamise või uuendamise.